+47 918 93 092

Leiebetingelser

 

  1. Transport og tilkjøring

   

  Alt utstyr kan fraktes til leietaker og hentes mot et avtalt pristillegg.

  Utkjøring/henting av leieobjektet skal avtales skriftlig på forhånd.

  Dersom leietaker ønsker utkjøring/henting av leieobjektet, påløper følgende kostnader:

  1. Jobben utføres på fastpris. 

  2. Jobben utføres på timebasert med påfølgende utgifter.

  • Timesats på kr. 500 + mva/per time
  • Kjøregodtgjørelse på kr. 8 per kilometer + mva/per kilometer
  • Eventuelle bompenger og ferjepriser kommer i tillegg

  2. Utleie av utstyr

  Utleier kan kreve et depositum før leieforholdet inntrer.

  Legitimasjon og eventuelt førerbevis må fremvise i forbindelse med leieforholdet, avhengig av hva som leies.

  Leietaker er selv ansvarlig for å ha rett førekortklasse til de aktuelle leieobjektene.

  Det kreves førerkortklasse BE – personbil med tilhenger for å føre følgende leieobjekter:

  • Brian James trailer tipphenger 3,5 tonn
  • Dino tilhenger montert lift 13,5 og 16 m
  • Spisebrakker på hjul.

  Leietaker har selv ansvar for å benytte ekstra speil i situasjoner hvor dette er påkrevd. 

  3. Avtalt leietid

  På virkedager beregnes ett leiedøgn fra klokken 08:00 den aktuelle leiedagen til klokken 08:00 neste dag. Dersom påfølgende dag er en lørdag eller en helligdag, må utstyret leveres tilbake innen klokken 16:00 samme dag.

  Helgeleie regnes fra fredag ettermiddag klokken 16:00 til mandag morgen klokken 08:00.

  Leietiden regnes fra det tidspunkt utstyret er bestilt og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra det tidspunkt det utleide utstyret leveres ut av utleier. Leietiden løper til det er levert tilbake til selskapet/utleier.

  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal leieobjektet hentes og tilbakeleveres av leietaker på utleiers adresse i Heimdalveien 13, 3218 Sandefjord innenfor avtalt leieperiode. Utleieren kan likevel anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer-omkostninger.

  Dersom leietaker ønsker å forlenge leieperioden utover det avtalte, kreves det samtykke fra utleier.  Leietaker skal underrette utleier om at leieobjektet er tilbakelevert umiddelbart etter tilbakeleveringen.

  Leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved overleveringen. Leieobjektet skal i tillegg være rengjort ved tilbakelevering. Dersom utstyret ikke leveres tilbake i samme stand eller ikke er rengjort, vil leietaker faktureres med beløpet det koster å bringe leieobjektet i den nevnte tilstand.

  Det kreves i tillegg etterfylling av drivstofftank. Manglende etterfylling av drivstoff blir belastet med kr. 20 + mva/pr liter for diesel og kr. 25 + mva/ pr liter bensin.

  Ved døgnleie og andre lengre leieforhold har leietaker utstyret disponibelt hele døgnet. Dette for å unngå unødvendig frakt av utstyret frem og tilbake mellom utleier og leietaker. Prisene er likevel satt med sikte på at utstyret skal anvendes en normal arbeidsdag (8 timer) pr døgn. Bruk som overstiger dette må opplyses om til utleier, og leietaker vil bli belastet med kr. 150 + mva/pr time utover disse 8 timene.

  4. Ansvar og skader i leieperioden

  Leieobjektet kan ikke fremleies til en tredjepart.  

  Risiko og ansvar for utstyret er utelukkende hos leietakeren fra det tidspunktet utstyret forlater utleierens depot eller utleier har mottatt utstyret etter avtale til sin adresse. Ansvaret løper til dette er returnert til depot eller til utleieren har hentet utstyret. Skader som blir påført leieobjektet under leieforholdet skal erstattes i sin helhet av leietaker. Eventuelle reparasjoner skal utføres ved autorisert verksted og i overensstemmelse med utleier.

  Utleier skal opplyses om skader/mangler snarlig, og senest ved tilbakelevering av leieobjektet. Leietaker er pliktet til å foreta daglig inspeksjon og driftsmessig vedlikehold av utstyret for å kontrollere at det er i tilfredsstillende stand og for å forhindre at farlige situasjoner oppstår. Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter ved bruk av leieobjektet blir overholdt. Dette gjelder særlig krav til sertifikatklassifiseringer og egenskaper ved trekkvogn.

  Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som skulle oppstå som følge av bruken av leieobjektet under leieforholdet. Dette gjelder både for personskader, skader på gjendstander og følgeskader. Alle skader som påføres leieobjektet er leietakers ansvar, uavhengig av hvordan de oppstår.

  Leietaker plikter å erstatte utleiers eventuelle tap eller utlegg som oppstår i forbindelse med leietakers bruk av leieobjektet, herunder gebyrer eller bøter.

  Ved tyveri plikter leietaker å erstatte verdien av leieobjektet.

  Utleier kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av at leieobjektet ikke kan benyttes på grunn av funksjonssvikt ved leieobjektet eller av andre årsaker.

  Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i utstyrets virkemåte og krav til kompetanse, samt undersøke og følge de til enhver tid gjeldene sikkerhetsrutiner og bestemmelser som gjelder for det aktuelle leieobjektet. Det er også leietakerens plikt å påse at leieobjektet ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig kompetanse i bruks- og virkeområde til leieobjektet. Ved tvil om virkemåte eller lignende kan utleier kontaktes for veiledning. Skader og feil som oppstår som følge av uriktig bruk av utstyret må dekkes av leietaker selv.

  Dersom foreninger o.l. skal leie utstyr til dugnader etc., skal det opplyses tydelig om dette før leieforholdets begynnelse. Det kreves at en representant for foreningen står ansvarlig for utstyret under hele leieforholdet. Det samme gjelder dersom flere personer i uavhengige husstander går sammen om å leie et objekt.

  For alle utleieobjekter er aldersgrensen 18 år.

  5. Forsikring og egenandel ved skade.

  Følgende utstyr er forsikret ved full kasko:

  • På lifter er leietakerens egenandel kr. 10 000 + mva
  • På spisebrakker er leietakerens egenandel kr. 11 000 + mva
  • På tipphenger Brians James trailer 2 er egenandel kr. 6 000 + mva

   Stillas og annet bygg- og anleggsutstyr er ikke forsikret. Skader og feil som oppstår under leieforholdet er leietakers ansvar, og utgifter til reparasjoner og lignende må dekkes av leietaker. Dette omfatter også skader og feil som oppstår under transport. Utstyr som går tapt må i sin helhet erstattes av leietaker på utleiers betingelser.

  Endelig fastsatt forsikringsutbetaling som følge av uhell, skade eller tyveri som oppstår i leieperioden vil komme til fradrag for utleiers krav overfor leietaker etter punkt 4. Leietaker vil i alle tilfelle være ansvarlig for egenandel samt øvrige krav nevnt i avtalens punkt 4, som etter de til enhver tid gjeldende vilkår ikke dekkes av forsikringen.

  Forsikringen dekker imidlertid ikke skader som er påført forsettlig eller ved grov uaktsomhet. I slike tilfeller må leietaker dekke alle utgifter i forbindelse med skade på og tap av utstyr. Dette gjelder også dersom skaden har oppstått som følge av feil bruk eller manglende kompetanse fra leietakers side.

  6. Betalingsvilkår

  Leieprisen fastsettes i henhold til den veiledende prislisten som finnes på berganutleie.no/priser/. Leien faktureres etterskuddsvis. Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Betales ikke faktura innen angitt frist, vil forsinkelsesrenter påløpe i henhold til gjeldende regelverk. Reklamasjon på faktura må skje senest innen 14 dager etter fakturadato.

  Dersom leietaker er i mislighold av kontrakten, kan utleier fra dagen misligholdet inntrådte hente det aktuelle leieobjektet. Slik henting vil skje på leietakers regning.

  Utleier forbeholder seg retten til å indeksregulere leieprisene.

  6. Oppsigelse og heving

   

  Selskapet står fritt til å avvise forespørsler om leie uten videre begrunnelse.

  Forhåndsavtalte leieforhold løper med de angitte vilkår i den avtalte leieperioden og med avtalt pris, med mindre annet er avtalt med utleier. Dette gjelder også for tilfeller hvor leieobjektet hentes etter avtalt tidspunkt eller leveres tilbake før avtalt leieperiode utløper.  

  I tilfeller hvor leietaker ikke behandler utstyret på tilfredsstillende vis, unnlater å betale avtalt leiepris, leietaker går konkurs eller andre forhold som medfører mislighold avtalen, kan utleieren heve avtalen. I tilfeller av mislighold kan utleieren kreve leieobjektet tilbakelevert eller få utstyret hentet for leietakerens regning.

  Forhåndsavtalte leieforhold kan ikke sies opp med mindre det er avtalt en særskilt oppsigelsesklausul eller dersom utleier gir tillatelse til oppsigelse av leieforholdet.

  Leietakeren kan heve avtalen dersom utleier ikke innfrir sine forpliktelser i henhold til avtalen og dette medfører vesentlig mislighold av leieavtalen. Urettmessig heving av avtalen kan medføre erstatningsansvar for leietaker.